Privacy verklaring

De website https://www.hanssenshout.be (hierna: de “Website”) wordt aangeboden door:

 • Hanssens Hout NV (hierna “Wij” en “Ons”)
 • New Orleansstraat 10A
  9000 GENT
 • BTW: BE0400089663
 • E-mail: info@hanssenshout.be
 • Telefoon: 09 250 96 80

1. Inleiding

1.1. Algemeen

Iedere persoon die de Website bezoekt (hierna de “Bezoeker”) alsook eenieder die gebruik maakt van onze diensten (hierna de “Klant”) geeft bijna onvermijdelijk bepaalde persoonsgegevens vrij. Deze persoonsgegevens vormen informatie die Ons toestaat U te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en U als natuurlijke persoon. Naar de Bezoeker en de Klant wordt hierna ook gezamenlijk verwezen als “U/Uw”.

We gebruiken en verwerken U w persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de AVG is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation).

Via deze Privacyverklaring wordt U op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die Wij kunnen doorvoeren met Uw persoonsgegevens. Wij behouden het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële Wijziging zal duidelijk gemeld worden aan U. We raden U aan dit document regelmatig te raadplegen.

1.2. Wat zijn persoonsgegevens ?

Persoonsgegevens zijn, in eenvoudige bewoordingen, alle informatie over U die het mogelijk maakt U te identificeren, eventueel door dergelijke informatie te combineren. Persoonsgegevens hebben betrekking op voor de hand liggende informatie, zoals Uw naam en contactgegevens, maar ook op minder voor de hand liggende informatie, zoals identificatienummers, elektronische locatiegegevens en andere online-identificatoren.

2. Contactgegevens

Onze identificatie en algemene contactgegevens vindt U in de Disclaimer die U eveneens op deze Website terugvindt.

De contactgegevens van Onze Functionaris Gegevensbescherming zijn:

3. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt, en hoe worden deze gegevens gebruikt?

3.1. Informatie verwerking

Onze identificatie en algemene contactgegevens vindt U in de Disclaimer die U eveneens op deze Website terugvindt.

3.2. Persoonsgegevens

Persoonsgegeens Verwerkingsdoeleinden Rechtsgrond Bewaartermijn
Gebruiksgegevens:
 • IP-adres
 • Geografische locatie
 • Browsertype en -versie
 • Besturingssysteem
 • Verwijzingsbron
 • Duur van Uw bezoek
 • Paginaweergaven en website-navigatiepaden, alsmede informatie over de timing, frequentie en het patroon van Uw gebruik van de service
De bron van de gebruiksgegevens is Ons analytisch volgsysteem.
Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt voor het analyseren van het gebruik van de website en diensten.
 • Toestemming
 • Onze legitieme belangen, zodat de Website technisch goed functioneert in overeenstemming met betrekking tot functionele cookies zoals bedoeld in Onze Cookie Verklaring.

Zie de Cookie Verklaring. op deze Website.

Accountgegevens:
 • Naams
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Email

De bron van de accountgegevens is de informatie die U opgeeft bij de creatie van Uw account.

De accountgegevens kunnen worden verwerkt om Uw gebruik van onze website en diensten mogelijk te maken en te controleren.

 • Toestemming

De gegevens worden bewaard gedurende een periode van 10 jaar na de laatste login

Communicatiegegevens:
 • Naams
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Email

De bron van de communicatiegegevens is de informatie die U Ons verstrekt wanneer U met Ons contact opneemt.

De communicatiegegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van deze communicatie met U en het bijhouden van gegevens.

 • Legitiem belang

De gegevens worden bewaard gedurende 5 jaar na het antwoord.

(*) Onverminderd het bovenstaande, kunnen Wij Uw persoonsgegevens bewaren wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Wij onderworpen zijn, of om Uw vitale belangen of de vitale belangen van andere natuurlijke persoon te beschermen.

3.3. Verwerkers

Wij doen een beroep op de volgende categorieën van verwerkers:

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor ICT –technische ondersteuning en hostingdoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden (bijv. CRM-systeem);
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor logistieke doeleinden (bijv. order picking, levering, etc.);
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor analytische doeleinden;

4. Het verstrekken van Uw persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen Uw persoonsgegevens verstrekken aan een partner die op onze Website is geïdentificeerd met als doel hem in staat te stellen contact met U op te nemen om U relevante diensten aan te bieden. Deze partner treedt dan op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens . Na contact met u, verstrekt de partner U een zijn eigen privacyverklaring, die van toepassing is op het gebruik van Uw persoonsgegevens .

Wij kunnen Uw persoonsgegevens ook openbaar maken wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Wij zijn onderworpen, of om Uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

5. Internationale doorgifte (buiten de EER) van Uw persoonsgegevens

Wij zullen Uw persoonsgegevens alleen opslaan of overdragen binnen de Europese Economische Ruimte (de "EER"). De EER bestaat uit alle EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Dit betekent dat Uw persoonsgegevens volledig beschermd zullen zijn onder de AVG of volgens gelijkwaardige wettelijke normen.

Wij kunnen Uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk opslaan of overdragen in landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (de "EER" bestaat uit alle lidstaten van de EU, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Deze staan bekend als "derde landen" en hebben mogelijk minder strenge wetten op het gebied van gegevensbescherming dan die in het de EER. Dit betekent dat Wij extra stappen zullen ondernemen om ervoor te zorgen dat Uw persoonsgegevens net zo veilig en betrouwbaar worden behandeld als in de EER.

Wij zullen Uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen die naar het oordeel van de Europese Commissie een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden. Meer informatie is verkrijgbaar bij de Europese Commissie.

Wij gebruiken specifieke contracten met externe derden die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen. Deze contracten garanderen dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens als die welke in het kader van het AVG zou gelden. Meer informatie is verkrijgbaar bij de Europese Commissie.

6. Beveiliging van Uw persoonsgegevens

Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om Uw persoonsgegevens te beveiligen en om het verlies, het misbruik of de wijziging van Uw persoonsgegevens te voorkomen.

7. Wijzigingen

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de wet verandert, of als Wij dingen veranderen op een manier die de bescherming van persoonsgegevens beïnvloedt. Wij adviseren U deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat U tevreden bent met eventuele wijzigingen in deze Privacyverklaring.

8. Uw rechten

8.1. Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 3.
Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan de termijn zoals vermeld in artikel 3.

8.2. Recht op inzage

Indien je U w identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van Uw persoonsgegevens . Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot Uw persoonsgegevens .

8.3. Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Men kan zich ook tot Ons richten met een verzoek tot wijziging.

8.4. Recht op het wissen van Uw persoonsgegevens

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van Uw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • U w persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • Je herroept U w toestemming tot het verwerken van Uw persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van Uw persoonsgegevens ;
 • Je hebt op rechtmatige Wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens ;
 • Uw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van persoonsgegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

8.5. Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van Uw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Ons om vast te stellen dat je geldig Uw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

8.6. Recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van U w persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Wij zullen ophouden Uw persoonsgegevens te verwerken, tenzij Wij kunnen aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van U w persoonsgegevens die primeren op Uw recht om zich te verzetten.

8.7. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan Ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8. Recht op het intrekken van U w toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde Uw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze als Bezoeker hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.

8.9. Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Als U van mening bent dat Onze verwerking van Uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG), hebt U het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

8.10. Het recht om Uw toestemming in te trekken

Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van Uw persoonsgegevens de toestemming is, heeft U het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de herroeping.

9. Actualisering van Uw persoonsgegevens

Laat het Ons weten als de persoonsgegevens die Wij over U hebben, moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.